Businesspark Plaspoelpolder in Rijswijk

Omschrijving:

Op basis van bestaande beleidsuitgangspunten en conceptidee?n over de inrichting van het bedrijventerrein Plaspoelpolder een nota van uitgangspunten formuleren, waarbij een onderbouwde richting gegeven wordt voor de verdere ontwikkeling van Plaspoelpolder.

 • Soort project opstellen nota van uitgangspunten voor het opstellen van een revitaliseringsplan
 • Opdrachtgever Gemeente Rijswijk
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2005
Businesspark Plaspoelpolder in Rijswijk

Duurzame inrichting van de Koggenhaven in Vlaardingen

Omschrijving:

Het doel is te komen tot een nota van uitgangspunten, waarin kansrijke mogelijkheden staan aangegeven voor een duurzame inrichting van de Koggenhaven. De aandacht gaat hierbij uit naar duurzaam bouwen, meervoudig ruimtegebruik, vervoermanagement, vervoer over water, windenergie en andere duurzame inrichtingsmogelijkheden.

 • Soort project Onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame inrichting en ontwikkeling van de NAM haven.
 • Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004-2005
Duurzame inrichting van de Koggenhaven in Vlaardingen

Bedrijventerrein St.Joost in Echt

Omschrijving:

Het aangeven van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein St. Joost en de praktische haalbaarheid daarvan, zodat er bestuurlijk een besluit genomen kon worden over het na te streven ambitieniveau. De mogelijkheden bleken met name te liggen op duurzame inrichtingsaspecten als efficiënt ruimtegebruik (stapelen, verdichten, collectief parkeren), bedrijfsgerichte functies (transportdienstencentrum) en duurzaam bouwen. Ook het aspect water (bodeminfiltratie, grijs waternet ed.) kreeg veel aandacht.

 • Soort project Concept-ontwikkeling
 • Opdrachtgever Provincie Limburg
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs
 • Jaar 2003
Bedrijventerrein St.Joost in Echt

Succes- en faalfactoren duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen

Omschrijving:

Op basis van bestaande literatuur en eigen expertise succes- en faalfactoren bepalen voor de realisatie van verschillende duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. De volgende aspecten zijn uitgewerkt: duurzaam waterbeheer, energie, beheer, vervoermanagement, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaam bouwen en afvalmanagement.

 • Soort project literatuurstudie
 • Opdrachtgever Provincie Limburg
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004
Succes- en faalfactoren duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen

Herstructureringsopgave Stadsregio Rotterdam

Omschrijving:

Het maken van een inschatting van de omvang van de herstructureringsopgave in de Stadsregio Rotterdam, (18 gemeenten en 115 bedrijventerreinen), waarbij inzicht is gegeven in:

- De omvang van de herstructureringsopgave (in aantallen hectares te herstructureren bedrijventerrein);

- De vorm van herstructurering (intensieve herstructurering, upgrading of functiewijziging)

- De aard van de knelpunten, die bedrijven ondervinden op bedrijventerreinen;

- De potenties die bedrijventerreinen hebben om o.a. ruimtewinst te behalen;

- De kosten die met herstructurering gepaard gaan.

 • Soort project Inventarisatiestudie en kostenraming
 • Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs
 • Jaar 2002
Herstructureringsopgave Stadsregio Rotterdam

Schuifruimte in de Rotterdamse Haven

Omschrijving:

Het bepalen van de schuifruimte (uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen) bij het huidige bedrijfsleven in het bestaande Rotterdamse havengebied

 • Soort project inventarisatie naar de ruimtelijke mogelijkheden
 • Opdrachtgever Project Mainport Rotterdam (PMR)
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij NEI i.s.m. DHV
 • Jaar 1999
Schuifruimte in de Rotterdamse Haven

Duurzaamheidscans op bestaande bestaande bedrijventerreinen in Limburg

Omschrijving:

Het uitvoeren van een duurzaamheidscan op verschillende bedrijventerreinen in de provincie Limburg. Op basis van deze scan zijn kansrijke duurzame maatregelen bepaald op bestaande bedrijventerreinen. Te denken valt aan maatregelen op het gebied van duurzame energie, vervoer, waterbeheer, beheer ed. Aan de hand van een scan van het terrein en een inventarisatie van de samenwerkingsbereidheid onder het bedrijfsleven (enqu?te, workshop) wordt een selectie van kansrijke maatregelen gemaakt.

 • Soort project inventarsiatie van kansrijke mogelijkheden
 • Opdrachtgever Provincie Limburg
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004-2005
Duurzaamheidscans op bestaande bestaande bedrijventerreinen in Limburg

Leegstand op bedrijventerrein Vianen

Omschrijving:

Inventarisatie van de aard, de omvang en de oorzaken van de leegstand in bedrijfs- en kantoorbebouwing op bedrijventerrein Vianen. Op basis van deze bevindingen beleidsaanbevelingen formuleren.

 • Soort project Inventarisatie en aanbevelingen
 • Opdrachtgever Gemeente Vianen
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN adviseurs
 • Jaar 2003
Leegstand op bedrijventerrein Vianen

Industrie- en havengebied Bergweg in Deventer

Omschrijving:

Een marktverkenning naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfshuisvesting en woon-werkeenheden in een voormalig havengebied.

 • Soort project Marktverkenning
 • Opdrachtgever Gemeente Deventer
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij NEI
 • Jaar 1998
Industrie- en havengebied Bergweg in Deventer

Ruimte voor glastuinbouw en bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard

Omschrijving:

Het aangeven van het nut, de noodzaak en de gevolgen van het ruimte bieden voor glastuinbouw en bedrijven in de Hoeksche Waard.

 • Soort project Haalbaarheidsstudie
 • Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van Landbouw
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij NEI i.s.m. LEI-DLO
 • Jaar 1999

Bedrijventerrein Moerdijk

Omschrijving:

Een analyse van het nut en de noodzaak van de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in West-Brabant.

 • Soort project Marktverkenning
 • Opdrachtgever Stichting Moerdijkse Hoek
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN adviseurs
 • Jaar 2000

Leidraad Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen in Oss

Omschrijving:

Opstellen van een leidraad waarin relevant beleid en regelgeving ten aanzien van de functionaliteit en uitstraling van de openbare en publieke ruimte (inrichting en gebruik) wordt verzameld. Ook wordt in een pilotgebied samen met ondernemers een uitvoeringsgericht actieplan opgesteld om met samen met de gemeente de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

 • Soort project inventarisatie
 • Opdrachtgever gemeente Oss
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2006-2007