Planvorming

Groenstructuurplan Wijchen-Oost

Omschrijving:

Voor de gemeente en de parkmanagementorganisatie van bedrijventerrein Wijchen-Oost wordt een groenstructuurplan opgesteld. Het gewenste kwaliteitsniveau beschrijven we op het niveau van het gehele bedrijventerrein en te onderscheiden deelgebieden. Verbeteringsvoorstellen worden geconcretiseerd met een actie- en maatregelenplan. Daarnaast zal het plan handvatten bieden voor het beheer en onderhoud. Daarbij wordt ook de rol van de gemeente, de ondernemers en het parkmanagement benoemd.

 • Soort project opstellen plan van aanpak
 • Opdrachtgever gemeente Wijchen
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2006: in uitvoering

Ontwikkelingsvisie A2 Zone in de regio Eindhoven

Omschrijving:

Het opstellen van een Ontwikkelingsvisie voor de A2-zone waarin:
? De A2 wordt benut als venster waarlangs de regio zich in ruimtelijk-functionele zin presenteert als toptechnologie regio
? De meerwaarde en samenhang van de verschillende locaties en kwaliteiten in de A2-zone worden getoond en maximaal benut
? De gewenste ruimtelijke en functionele structuur wordt geboden voor toekomstige ontwikkelingen (voor de komende 15 jaar)
? Een ontwikkelstrategie wordt opgesteld waarin projectenveloppen van kansrijke projecten binnen de A2-zone worden gedefinieerd

 • Soort project planvorming
 • Opdrachtgever SRE, gemeenten Eindhoven, Waalre, Veldhoven, Best en Son en Breugel
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2005 in uitvoering
Ontwikkelingsvisie A2 Zone in de regio Eindhoven

Bedrijventerrein Roversheide in Beesel

Omschrijving:

Het opstellen van een breed gedragen pakket aan maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bedrijventerrein Roversheide. Naast fysieke maatregelen is nadrukkelijk aandacht besteed aan de realisatie van duurzame maatregelen. Het resultaat is een plan van aanpak voor: bewegwijzering, parkmanagement, afkoppelen regenwater en infrastructurele werkzaamheden.

 • Soort project Opstellen plan van aanpak voor revitalisering
 • Opdrachtgever Gemeente Beesel
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004-2005
Bedrijventerrein Roversheide in Beesel

Bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel

Omschrijving:

Het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het verouderde bedrijventerrein Oevers A/B in de gemeente Meppel. Deze visie maakt onderdeel uit van een revitaliseringsplan, die gemeente samen met OPP aan het opstellen is. In dit kader wordt gewerkt aan vernieuwing van zowel het publieke als (een groot deel van) het private deel van het bedrijventerrein.

 • Soort project Opstellen stedenbouwkundige visie bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel
 • Opdrachtgever Gemeente Meppel en Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP)
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004-2005
Bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel

ECT Terrein in Rotterdam

Omschrijving:

Stedenbouwkundige en programmatische visie voor het gebied. Handhaving van bestaande kantoren en uitbreiding met warehouses en kleinere kantoorpaviljoens. Budgetoptimalisaties.

 • Soort project visievorming
 • Opdrachtgever ECT ism Dura Vermeer Vastgoed en HP Projectontwikkeling
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2004

Bedrijventerrein Waalhaven-Zuid in Rotterdam

Omschrijving:

Opstellen van een masterplan Waalhaven-Zuid. Door middel van enquêtes en workshops met het bedrijfsleven en overheden is gekomen tot een breed gedragen pakket van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein. De maatregelen richtten zich met name op de aanpak van verkeersproblematiek, ruimteproblematiek, herinrichting openbare ruimte en veiligheid.

 • Soort project Opstellen Masterplan
 • Opdrachtgever Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij NEI in samenwerking met Oranjewoud
 • Jaar 1998
Bedrijventerrein Waalhaven-Zuid in Rotterdam

Bedrijventerrein Vianen in Vianen

Omschrijving:

Bedrijventerrein Vianen: De Biezen en De Hagen: 120 ha, circa 200 bedrijven. Opstellen van een plan van aanpak voor de duurzame herstructurering van bedrijventerrein Vianen. In enquêtes en workshops met bedrijven de knelpunten en oplossingsmogelijkheden geïnventariseerd voor de verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Tegelijkertijd is bij ondernemers de belangstelling gepeild naar duurzame oplossingen en gezamenlijk gebruik van voorzieningen en het beheer van het terrein. Dit laatste met het oog op het realiseren van parkmanagement.

 • Soort project Opstellen Masterplan
 • Opdrachtgever Gemeente Vianen
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs
 • Jaar 2001-2002
Bedrijventerrein Vianen in Vianen

Rotterdam, Visie Waalhaven

Omschrijving:

Een wenkend perspectief voor de Waalhaven is verbeeld waarbij dewaterproblematiek en de nieuwe kansen voor ruimtelijke kwaliteit voorop zijngesteld. De stedenbouwkundige interventie is exemplarisch voor havengebiedendie van functie gaan veranderen. In de studie is de organisatie van een expo(thema water) in de Waalhaven de motor voor het op gang brengen van defunctieverandering van de haven. De expo met zijn infrastructurelevoorzieningen en investeringen, legt de basis voor de ontwikkeling van eennieuw stadsdeel waarin ook wonen een plaats heeft. Drijvende paviljoensworden later waterwoningen. Op het land wordt ruimte gemaakt voorappartementen en publieke functies, op de locatie of in de ‘expo-hallen’.

 • Soort project
 • Opdrachtgever eigen initiatief
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2004-2005

Den Haag, Schenkstrook

Omschrijving:

Het masterplan voor de ontwikkeling van de Schenkstrook en Loolaan is verderuitgewerkt in een ontwikkelingsvisie op het hele gebied langs het spoor in DenHaag waarbij de stedenbouwkundige en architectonische spelregels zijngeformuleerd. Het plangebied kent een spoorzone met hogere bebouwing, eenontsluitingszone en een paviljoenzone aan de Schenkzijde. De rand van hetgebied is parkachtig ingericht als overgang naar de aanliggende woonbuurt.Tezamen met de terrasvormige opbouw van het maaiveld aflopend naar deSchenk, ontstaat een contrast tussen spoorzijde en Schenkzijde.Elk gebouw is ontworpen door een andere architect. Zij werkten in vrijheid,binnen vooraf vastgestelde voorschriften. Omdat de kantoorontwikkeling overeen langere periode heeft plaatsgevonden is een duidelijke en handzame setafspraken gemaakt, waarmee de hoofdstructuur van het gehele masterplan ende kwaliteit van de detaillering gewaarborgd werd.

 • Soort project Stedenbouwkundige ontwerp visie
 • Opdrachtgever Gemeente Den Haag e.a.
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 1998 - 2004

IJmond ICT

Omschrijving:

De IJmond regio bestaat uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk enUitgeest. Voor deze regio is de opgave kort samengevat Intensiveren,Combineren en Transformeren (ICT). In de studie stond de vraag centraal inwelke mate en onder welke voorwaarden verdichting binnen het bestaandestedelijke gebied mogelijk is. Ruim 4.000 woningen moeten binnen destedelijke agglomeratie worden gerealiseerd waarbij het onbebouwde landschapmoet worden ontzien. Getekend is een kaart waarop alle verdichtingslocaties entransformatiegebieden zijn aangegeven met het woonmilieu dat daar wenselijkis. Vier 'pilot gebieden' werden op voorspraak van de vier gemeenten verderuitgewerkt in inrichtingsvoorstellen en bebouwingsmodellen waarbij destedenbouwkundige voorwaarden nader zijn gedetailleerd.

 • Soort project Regionale studie, strategische visie
 • Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2004 - 2005

Leiden in de region

Omschrijving:

Leiden wil een stad zijn met een duidelijk gezicht naar de regio. De centraleligging tussen de noord- en zuidvleugel van de Randstad moet beter wordenbenut. Twee nieuwe ontwikkelingslocaties zijn aangewezen: Leiden Oostvleugelen Leiden Westvleugel. Een derde ontwikkelingslocatie wordt gevormd door allenieuwe en te vernieuwen bouwlocaties binnen de bebouwde kom. Een totaaloverzicht van alle locaties is gemaakt waarbij de mogelijke of gewensteinvullingen zijn aangegeven en de bestaande of te realiseren kwaliteiten diedaarbij horen. Met de plankaart 'ruimtelijke kwaliteit' heeft de stadsbouwmeesterDonald Lambert een aanzet gegeven voor een toetsingskadervoor de ruimtelijke ontwikkelingen van Leiden. De plankaart wijst verder 'vierspeerpunten' aan en benoemd de discussiepunten voor de mogelijke groei vanLeiden tot 2010 en 2020.

 • Soort project Regionaal ontwerp
 • Opdrachtgever Gemeente Leiden
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2004

Leiden Structuurvisie

Omschrijving:

De structuurvisie van Leiden bestaat uit 3 kaarten die onlosmakelijk met elkaarverbonden zijn:- de regio kaart; hierin zijn de belangrijkste projecten in de regio HollandRijnland voor de komende jaren weergegeven. Leiden neemt in de regio eeneigen positie in tussen de Noord- en Zuidvleugel. Het zal zich verderontwikkelen als kennisstad waar het goed wonen is op het kruispunt vanduinen, plassen en polders;- de gemeentelijke plankaart; de 'ontwikkelvisie' en 'regionale structuurvisie'hebben als imperatief dat Leiden zijn positie als kennisstad moet versterken.- de binnenstadkaart; dit is een uitsnede van de gemeentelijke plankaart.Behoud van de huidige kwaliteiten en het beter benutten of exploiteren van hethistorisch karakter zal een innoverende strategie induceren waarin kansrijkegebieden in samenhang worden ontwikkeld. Voor diverse deelgebieden zijngebiedsvisie kaarten opgesteld.

 • Soort project Structuurvisie
 • Opdrachtgever Gemeente Leiden
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2008 - 2009

Sittard-Geleen, Gebiedsvisie

Omschrijving:

De gebiedsvisie Sittard-Geleen laat de relatie zien tussen de WoonmilieuvisieWestelijke Mijnstreek (februari 2008) en het Strategisch Voorraad Beleid vanZO Wonen over een periode van 25 jaar. Vooral is bezien hoe in de toekomstmoet worden omgegaan met de gevolgen van de daling van het inwonertal vande regio.De gebiedsvisie toont de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vanSittard-Geleen. Uit de analyse is gebleken dat Sittard en Geleen in ruimtelijkopzicht enorm van elkaar verschillen. Sittard kan door zijn lobbenstructuur alveel van het landschap profiteren, Geleen daarentegen keert zich hier meer vanaf. De stad ligt voornamelijk ingeklemd tussen spoor, snelweg en industrie. Inde visie worden deze verschillen verder aangezet. Verschillende locaties zijnaangewezen om een meer gedifferentieerd woonmilieu te kunnen realiseren.

 • Soort project Structuurvisie
 • Opdrachtgever Woonmaatschappij ZO Wonen
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2009

Sittard-Geleen, Structuurvisie

Omschrijving:

Urbis heeft samen met DHV en de gemeente Sittard-Geleen de structuurvisie2009 opgesteld om de in de gebiedsvisie benoemde beleidsambities van eenformeel kader te voorzien. De visie geeft een integraal beeld van de bestaandesituatie, doelstellingen en de reeds in gang gezette ruimtelijke ontwikkelingenop basis van vigerend beleid. Specifieke thema’s voor Sittard-Geleen zijn deligging in drie landschappen: het Maasdal, het 'middenterras' en het'heuvelland'. De krimp in de regio noopt tot een duidelijke keuze, geenuitbreidingen meer maar voor iedere woning die wordt gebouwd zal er éénworden gesloopt. De structuurvisie is vanuit de 'lagen benadering' opgezetwaarbij voor iedere laag in afzonderlijke facetkaarten de bestaande entoekomstige situatie is weergegeven. De structuurvisie is samengevat in eenconcluderende structuurvisie plankaart.

 • Soort project Structuurvisie
 • Opdrachtgever Gemeente Sittard-Geleen
 • Betrokkenen Urbis, DHV Limburg
 • Jaar 2009 - 2010

Gemert-Bakel, structuurvisie Wolfsveld-De Fuik

Omschrijving:

'Wolfsveld' en 'De Fuik' liggen op een korte afstand van elkaar, omgeven dooreen gevoelig gebied met natuurwaarden, recreatieve en agrarischebestemmingen. De volgende opgaven en vragen zijn benoemd: de relatie metde Groene Hoofdstructuur, de ligging van de beek de Peelseloop als ecologischeverbinding, de relatie met de twee dorpen (Gemert en Handel), de relatie metde intensieve recreatie rondom de camping 'De Rooye Asch' en de 'Rooije Plas',de relatie met het landbouwontwikkelingsgebied Elsendorp en het 'doorgroei'gebied voor de glastuinbouw ten oosten van De Fuik.Onderdeel van de structuurvisie was het inpassen van innovatieve bedrijvigheiden een aanzet voor een energie neutraal bedrijventerrein.

 • Soort project Structuurvisie
 • Opdrachtgever Gemeente Gemert_Bakel
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2006