Ontwerp

Bedrijventerrein Vaanpark in Barendrecht

Omschrijving:

Het ontwerp van een basisrioleringsplan en het toetsen van het waterhuishoudkundige plan van het bedrijventerrein Vaanpark IV. Bedrijventerrein Vaanpark (20 ha) is grotendeels bestemd voor woon-werk vestigingen (bedrijven op begane grond, wonen op de verdiepingen). Het plan kenmerkt zich door de grote hoeveelheid open water, waardoor verschillende eilandjes in het plan te beschouwen zijn. Ten behoeve van dit project heeft Advin een functioneel- en technisch P.v.E. opgesteld voor de riolering en waterhuishouding.

 • Soort project Civiel technisch ontwerp
 • Opdrachtgever Gemeente Barendrecht
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2002-2003
Bedrijventerrein Vaanpark in Barendrecht

Utrecht, Haarrijn

Omschrijving:

De opgave was om de reeks van bedrijventerreinen langs de A2 in Leidsche Rijnop een bijzondere manier te beëindigen. De ligging aan de A2 en de gewenstesamenhang met het aangrenzende woon- en recreatiegebied vroeg ombijzondere maatregelen. In totaal is 12 hectare uitgeefbaar bedrijventerreiningepast. Door een waterrijk woongebied met brede landschapsstroken teontwerpen, werd de enigszins geïsoleerde ligging van Haarrijn een bijzonderekwaliteit. Deze stroken versterken de recreatieve functie van Haarrijn in hetGroene Hart. Ook op de Haarrijnse plas komen woningen. Drijvende, groeningerichte, bewoonde en onbewoonde, eilanden en pieren, maken de plasruimtelijk gezien interessanter, bieden de oevers lengte en een ecologischebetekenis. Water en land vormen een nieuw samenhangend woonmilieu inLeidsche Rijn. In Haarrijn is ruimte voor ca. 680 woningen. Aan de zuidelijkeplas is een stadsstrand gerealiseerd. Langs dit strand verrijzen woningen enkleinschalige bedrijven/voorzieningen/horeca.

 • Soort project Stedenbouwkundig plan (programma van eisen en supervisie)
 • Opdrachtgever Projectbureau Leidsche Rijn
 • Betrokkenen Urbis, DS Landschapsarchitecten
 • Jaar 2006 - 2010

GIT Terrein in Den Haag

Omschrijving:

Het betreft de herontwikkeling van het voormalig Eneco-terrein in Den Haag naar een multifunctioneel gebied voor bedrijven, kantoren en woningen. Enerzijds gaat het om nieuwbouw op door sloop vrijgekomen locaties en anderzijds om de herontwikkeling van bestaande bedrijfsbebouwing naar kantoren en wonen. In het ontwerp zijn verschillende projecten geprojecteerd:

- De bouw van een nieuw DUBO (Duurzaam Bouwen) Centrum

- Woon-werkwoningen

- De renovatie van een kantoorgebouw ten behoeve van nieuwe kantoorgebruikers

- Het Magazijn: de herontwikkeling van een bedrijfspand in een gebouw voor kantoren, horeca en culturele functies

 • Soort project Stedenbouwkundig ontwerp
 • Opdrachtgever NV Stedelijk Belang
 • Betrokkenen KOW en Stevens en Van Dijck
 • Jaar 1999
GIT Terrein in Den Haag

Utrecht Centraal, westzijde

Omschrijving:

Het Centraal Station van Utrecht ligt ingesloten tussen de historischebinnenstad en het Jaarbeurs terrein. Binnen het masterplan van hetStationsgebied Utrecht is een gemengd programma van woningen, kantoren,winkels, maatschappelijke functies en groenvoorzieningen opgenomen. Hetmaaiveld wordt voor een belangrijk deel benut voor de OV-terminal (sporen,bus en tram). De dichtheid in het gebied is zeer hoog. Dubbel grondgebruikkomt vrijwel overal voor. In het plangebied zijn een aantal belangrijkeopenbare ruimtes gesitueerd. Deze vormen de dragers van het plan enverzorgen de samenhang tussen het Stationsgebied en Hoog Catherijne en derest van de stad. Een reeks van routes en pleinen speelt daarin de hoofdrol. Inhet plangebied is het stadskantoor voor de gemeente Utrecht ingepast en eenRijkskantoor op de locatie van de Knoop Kazerne.

 • Soort project Stedenbouwkundig ontwerp
 • Opdrachtgever NS Poort, gemeente Utrecht en RGD
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2003 - 2008

Leiden, station zeezijde

Omschrijving:

De oostzijde van het stationsgebied is bestemd voor een ROC,onderzoeksinstituten voor de universiteit, kantoren en uitbreidingen voor hetLeids Universitair Medisch Centrum. Als onderlegger voor het bestemmingsplanzijn bebouwingsenveloppen gedefinieerd en werd een beeldkwaliteit documentvoor de stationsomgeving Leiden CS Zeezijde ontwikkeld. De invulling van hetterrein krijgt een binnenstedelijke kwaliteit.Met de ontwikkeling van een passage wordt de barrière tussen de historischebinnenstad en de noordzijde van het station voor voetgangers verkleind.Hierdoor zal het station een centrale positie krijgen. Belangrijke historischegebouwen konden in het plan worden opgenomen.De bebouwingsenveloppen vormen de basis voor verdere ontwikkelingen enbieden kaders voor het bouwvolume, de bouwhoogte, de oriëntatie en overigestedenbouwkundige voorwaarden.

 • Soort project Plan voor Bebouwingsenveloppen, Beeldkwalitetiplan
 • Opdrachtgever Gemeente Leiden
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2003

Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid in de Haarlemmermeer

Omschrijving:

Het ontwerpen van de inrichting van een nieuw bedrijvenpark ten zuiden van Nieuw-Vennep. Het ontwerp moest voldoen aan een hoog ambitieniveau dat verwoord was in een Programma van Eisen. Bij alle inrichtingsaspecten stond duurzaamheid centraal.
Door het concentreren van de groenoppervlakte en het ontwerpen van groene muren rondom de bedrijvenkavels is een groen en aantrekkelijk vestigingsmilieu gerealiseerd. Het ontwerp is tot stand gekomen in een ontwerpatelier dat onder leiding van Advin B.V. is opgezet. Afgevaardigden van de gemeente Haarlemmermeer hebben actief in het ontwerpatelier geparticipeerd. Het ontwerp is door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling goedgekeurd.

 • Soort project Ontwerp van de ruimtelijke inrichting
 • Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 1999-2000
Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid in de Haarlemmermeer

Den Haag, CS-kwadrant

Omschrijving:

In samenwerking met de gemeente Den Haag is een stedenbouwkundige visievoor Den Haag CS en omgeving opgesteld. Voor deze visie is een analyse vande stad gemaakt. Vervolgens werd een hoofdopzet van de openbare ruimte ende bebouwingsstructuur aangegeven waarbij verschillende binnen- enbuitenlandse architecten de architectonische uitwerking hebben verzorgd.De verschillen in de relatie tussen stationsgebied en Haagse Bos werden verderopgevoerd door het contrast tussen park en stad te verhogen en door hetprogramma verder te verdichten. De gebouwen ‘verdringen zich langs deparkrand’ om van het groene en weidse uitzicht te kunnen genieten. Binnen ditgevelfront van bebouwing springt het Centraal Station er direct als beeldmerkuit.Om in de toekomst richting te kunnen geven aan de hoogte van de bebouwingvan Den Haag en het CS-gebied is een hoogbouw visie opgesteld.

 • Soort project Masterplan, hoogbouw visie, verkavelingsplan, bebouwingsmodellen, supervisie
 • Opdrachtgever Gemeente Den Haag
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 1999 - 2003

Spoorzicht Noord te Nieuw Vennep

Omschrijving:

Ontwerp deels laag-, deels middelwaardig terrein. Opgave was krappe tijdplanning, waterproblematiek en aansluiting op en herstructurering van een deel van bestaande bedrijventerrein Spoorzicht.

 • Soort project Stedenbouwkundig ontwerp en advies over de openbare ruimte
 • Opdrachtgever Bedrijvenhuis NV
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2003-2004

Bedrijventerrein De Gouden Driehoek in Menterwolde

Omschrijving:

Het bouw- en woonrijp maken van een 60 ha. groot bedrijventerrein te Menterwolde, inclusief het verbreden van een bestaand viaduct (kunstwerk 10) over rijksweg 7 ten behoeve van de ontsluiting. Advin B.V. verzorgde de co?rdinatie en afstemming bij het opstellen van het inrichtingsplan en het maken van het bestek en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken inclusief de uitdetaillering van rioleringsplan en de constructieve engineering van de verbreding van kunstwerk 10 (berekening en bestek en tekeningen).

 • Soort project Engineering
 • Opdrachtgever Gemeente Menterwolde
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2000
Bedrijventerrein De Gouden Driehoek in Menterwolde

Leiderdorp W4

Omschrijving:

Door het verschuiven en verbreden van de A4 werd een omvattendstedenbouwkundig plan urgent voor diverse gebiedsdelen grenzend aan hetwegtracé. Urbis heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor denoodzakelijk geworden herontwikkeling en de verdere inpassing van derijksweg. Vervolgens werden deelgebieden stedenbouwkundig uitgewerkt en delandschappelijke voorwaarden aangegeven. Het vormgeven van de grenstussen stad en land is een belangrijk thema. De rijksweg doorsnijdt hetstedelijk weefsel maar vormt ook de grens van het ‘Groene Hart’. Debelangrijkste ingreep in Leiderdorp is het weer samenvoegen van de dorpsdelendie door de rijksweg van elkaar zijn gescheiden. Binnen de te ontwikkelengebieden nabij de snelweg is ruimte voor een gemengd programma bestaandeuit woningen, scholen, ziekenhuisfuncties, kantoor- en bedrijfsfuncties, eenjachthaven en een begraafplaats. Een nieuwe verkeersstructuur voor hetsnelverkeer en het langzaam verkeer is in de plannen opgenomen.

 • Soort project Herrstructurering als gevolg van de verbrding en ondertunneling A4, stedenbouwkundig ontwerp, buitenruimte ontwerp, parkontwerp
 • Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf W4
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2002 - 2009

Container Fruitterminal in de Merwedehaven in Rotterdam

Omschrijving:

Definitief inrichtingsontwerp en detailontwerp ten behoeve van de herinrichting van de container Fruitterminal in de Merwedehaven te Rotterdam

 • Soort project Inrichtingsontwerp
 • Opdrachtgever Dura Vermeer
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2002
Container Fruitterminal in de Merwedehaven in Rotterdam

Maastricht noordoost en A2-zone

Omschrijving:

Het tracé van de A2 wordt voor een groot deel in een tunnel gelegd. Daarmeeworden voor aangrenzende woonwijken en stadsdelen aanpassingen enherstructureringen mogelijk waarbij extra aandacht gegeven kan worden aande sociale problematiek en de ruimtelijke gevolgen die een krimpende bevolkingmet zich meebrengt. Met de ondertunneling zal het bovengronds gelegenwegprofiel worden ‘omgezet’ in een echte stadsboulevard. In opdracht vanwoningbouwcorporaties onderzocht Urbis wat de programmatische enruimtelijke mogelijkheden van al deze herstructurering kunnen zijn. Eenstedenbouwkundige visie is ontwikkeld op het noordoostelijk deel vanMaastricht. Daarbij is onderzocht en verbeeld wat de ruimtelijke en functionelemogelijkheden van de stadsboulevard in samenhang met de achterliggendegebieden, kunnen opleveren.

 • Soort project Herstructurering, stedenbouwkundig ontwerp, buitenruimte ontwerp, participatie, supervisie
 • Opdrachtgever Woningstichting Servatius, Woonpunt, Projectbureau ondertunneling A2
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2005 - 2006

Bedrijventerrein Bloemenveiling in Aalsmeer

Omschrijving:

De civieltechnische engineering van de uitbreiding VBA-Zuid van de Bloemenveiling Aalsmeer. Het gaat hier om een terrein van ca. 60 ha. Onderverdeeld in fase 1 (ca. 35 ha.) en fase 2 (ca. 25 ha.). De werkzaamheden zijn in een definitie, voorontwerp, definitief ontwerp en besteksontwerp fase uitgevoerd en bestonden uit de volgende onderdelen:
0 Het opstellen van een groenplan
0 Vervaardigen van bouwrijptekeningen en bestek:
0 Het vervaardigen van tekeningen en bestek voor het bouwrijp maken van het terrein waaronder aanleg bouwwegen en riolering aanleg waterpartijen, beschoeiingen en duikers.
0 Verkeerscirculatieplan langzaam verkeer
0 Waterbeheers- en basisrioleringsplan

 • Soort project Civiel technische engineering
 • Opdrachtgever Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer B.A.
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2001-2002

Amsterdam, vernieuwing Bijlmermeer

Omschrijving:

Een verregaande vernieuwing van de Bijlmermeer is noodzakelijk door tal vanproblemen. De ruimtelijke, sociaal-economische problemen, de moeilijkhedenop het gebied van beheer en veiligheid, brachten de volkshuisvesting in gevaar.De Bijlmer is opgezet als hoogbouw wijk met 12.000 sociale huur flats inhoningraat ensembles. Besloten is een deel van de flats te slopen en een deelte verbeteren. Een betere leefbaarheid, een levensloopbestendige wijk, meerverschillende woningtypes, functiemenging en meer voorzieningen is het doel.Voor de Ganzenhoef (later ook de E en D-buurt) is een vernieuwingsplanopgesteld dat is uitgewerkt in verschillende buurten. Het plan werdgecompleteerd met een maaiveldontwerp, een landschapsontwerp en supervisieop de architectonische uitwerking. Verdere ontwerp richtlijnen zijn opgesteldvoor de ‘bouwstenen’ van de Bijlmer te weten de ‘dreven’, de ‘groene banen’,de woonbuurten en de honingraat ensembles (hoogbouw). Het plan omvat intotaal 4.500 woningen.

 • Soort project Herstructurering, stedenbouwkundig ontwerp, ontwerp inrichting openbaar gebied, participatie, supervisie
 • Opdrachtgever Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer; Stadsdeel Zuid-Oost, woningbouwcorporatie Patrimonium en gemeente Amsterdam
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 1993

Gouda, Goudse Poort

Omschrijving:

In overleg met de gemeente Gouda is een strategisch, ruimtelijk planontwikkeld om een gebied van circa 15 hectare groot, met grote en plattebedrijfshallen te transformeren naar een aantrekkelijk winkel~ en werkgebied.De herstructurering biedt ruimte aan een gemengd programma aan kantorenen voorzieningen van 200.000 m². In het hart van het plan is een lege, centraleontmoetingsruimte gemaakt die het gebied een nieuwe identiteit verleend.Onder de autoluwe, centrale pleinruimte, bevinden zich deparkeervoorzieningen en expeditiestraten. Het plan vormde de opmaat voor eengehele revitalisering van het kantoren en bedrijvenpark de Goudse Poort.

 • Soort project Stedenbouwkundige ontwerp voor herstructurering van de Goudse Poort
 • Opdrachtgever TCN en OVG
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2006 - 2009

Papendrecht sportcluster

Omschrijving:

Een bestaand zwembad en sporthal maken deel uit van eenvoorzieningenstrook tussen de Lange Tiendweg en de Burgemeester Keijzerwegin Papendrecht. Zwembad en sporhal worden samengevoegd in een nieuwsportcentrum dat net als de overige bouwkavels en voorzieningen zal wordengeoriënteerd op de Burg. Keijzerweg. De overige bebouwingslocaties zijnverder onderzocht en uitgewerkt waarbij de stedenbouwkundige voorwaardenvoor de bebouwing zijn gedefinieerd. Voorgevels en entrees grenzen aan deBurg. Keizerweg die zal worden omgevormd tot een echte stadsboulevard.

 • Soort project Stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitplan, supervisie
 • Opdrachtgever Gemeente Papendrecht, VORM ontwikkeling
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 2006 - 2009

Heerhugowaard, herstructurering Stadshart en stadspark 'De Parel'

Omschrijving:

Het winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard heeft een regionale functie.Naast een uitgebreid winkelassortiment zijn er voorzieningen als een bioscoopen stadskantoor te vinden. De opzet van dit centrum was introvert en weinigaantrekkelijk. Door herstructurering en de inbreng van nieuwe functies wordthet winkelcentrum omgevormd tot een echt stadshart. In het plan richt hetcentrum zich nadrukkelijk naar ‘buiten’ door aan de buitenzijde alleenvoorzijdes te maken en het laden en lossen intern te laten plaatsvinden. Hetcentrum krijgt een passende en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte enpresenteert zich prominent aan de Zuidtangent, de Middenweg en aan deparkzijde. Het stadshart wordt verder verdicht door de ‘open plekken’ tebebouwen. Woningen boven het winkelcentrum maken het stadshart levendig.Het stadspark was een bestaand verwaarloosd park. Door de onderbeplantingte verwijderen en een duidelijke structuur aan te brengen, is een aangenaamverblijfsgebied ontstaan.

 • Soort project Masterplan, stedenbouwkundig ontwerp, ontwerp openbare ruimte en park
 • Opdrachtgever Gemeente Heerhugowaard
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 1995 - 2011

Haarlem, Raaks

Omschrijving:

Voor de Raaks, een complex samengestelde binnenstedelijke locatie op degrens van de historische binnenstad van Haarlem, is een herstructureringsplangemaakt. Het plan is een stadsreparatie in ruimtelijke en functionele zin. Hetontwerp sluit aan bij de ruimtelijke typologie van de Haarlemse binnenstadwaarin openbaar toegankelijke stedelijke ruimten en hoven veelvuldigvoorkomen. Een doorbraak naar de Gedempte Oude Gracht is voorgesteld.Hiermee wordt een logische relatie gelegd tussen het nieuw gerealiseerdecentraal gelegen Hortusplein en de Haarlemse binnenstad. Vanaf dit levendigestadsplein is een grote ondergrondse parkeergarage van 1.200 plaatsenontsloten. Rondom het plein liggen de diverse horecafuncties, waaronder eenlokale bierbrouwerij (Jopenbier) die zich in de Wijnkerk heeft gevestigd.Behalve het Hortusplein is er nog een hof gerealiseerd als een collectief tegebruiken ruimte tussen twee appartementen blokken. Programma: 200 wo.,9.000m2 winkels/horeca, 4.000m2 bioscoop, 10.000m2 stadskantoor.

 • Soort project Stedenbouwkundig ontwerp, supervisie, ontwerp buitenruimte
 • Opdrachtgever MAB Development, Duravermeer, Amvest
 • Betrokkenen Urbis
 • Jaar 1998 - 2011

De Kop op bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel

Omschrijving:

Revitalisering van de kop van het verouderde bedrijventerrein Oevers A/B. Het gebied is gelegen dicht bij de binnenstad en direct aan de rivier de Reest. Het doel van het ontwerp is de uitstraling naar de stad te verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt door te kiezen voor een directe aansluiting op het groene oevermilieu van de rivier door middel van een park, waarin luxe vila?s zijn geplaatst.. Leisurefuncties in combinatie met een jachthaven geven het gebied een vriendelijke en toegankelijke uitstraling. Als functionele schakel tussen het leisuregebied en het achterliggende bedrijventerrein is gekozen voor een wand van woon-werkwoningen. Op deze manier sluit het ontwerp aan alle zijden aan op de omliggende omgeving.

 • Soort project Opstellen stedenbouwkundige ontwerp voor een deel van het bedrijventerrein oevers A/B in Meppel
 • Opdrachtgever Gemeente Meppel en Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP)
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2004